ŘÁD ŠKOLKY

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ:

Mateřinka Jeřabinka

Rousovická 616/13

181 00 Praha 8 - Čimice

IČO: 28407296

 

 

POPIS ZAŘÍZENÍ:

Mateřinka Jeřabinka je jednotřídní školka věkově smíšená s celodenním provozem

od 7,00 – 17,00 h., včetně provozu o hlavních prázdninách.

Provoz školky je přerušen v době vánočních a státních svátků.

Kapacita školky je 15 dětí.

 

PODMÍNKY PROVOZU:

Ranní příchod dětí je vhodný do 8,30 h. (včetně odchodu rodičů). V 8,35h. se budova zamyká.

Děti s dopolední docházkou jsou vyzvednuty po obědě mezi 12,30 – 13,00 h. (včetně opuštění budovy).

Děti s odpolední či celodenní docházkou odcházejí od 15,15h. – 17,00h. (včetně opuštění budovy). V 17,05h. je budova zamčena.

Po příchodu se děti přezují a  převléknou, své věci si ukládají do svého boxu, který mají označený svojí značkou.

Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte.  Rodiče dále mají povinnost neprodleně nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte, po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do školky s potvrzením lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí.

Onemocní-li dítě  během dne ve školce, jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Personál Mateřinky Jeřabinky nepodává dětem léky kromě životu ohrožujícího stavu tedy podání První pomoci.

Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do školičky děti se silným nachlazením či jinými infekčními onemocněními.

Pedagog má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

V případě, že dítě bude ze školky vyzvedávat jiný, než zákonný zástupce, musí být tato osoba zapsána v Evidenčním listu dítěte, který se vyplňuje při přijetí dítěte do školky.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. V případě účasti rodiče na slavnosti nebo dílničkách je sám zodpovědný za své dítě.

Všechny děti ve školce jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte ve školce a při akcích organizovaných školkou.

Informace o připravovaných akcích školky jsou vždy včas oznamovány na nástěnce a webových stránkách školky, doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat. Změny jsou vyhrazeny a odesílány na email rodičům.

 

Dítě do školky potřebuje
- sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk
- přezůvky
- pyžamo, zubní kartáček, pastu popř. pleny
- zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní oblečení a spodní prádlo
- pláštěnku, holínky, nepromokavé (pogumované) oblečení

Děti musí mít své věci označené, popř. podepsané

Za cennosti a donesené hračky školka NERUČÍ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

REŽIMOVÉ POŽADAVKY:

Pohybové aktivity jsou zařazovány během dopoledního řízeného programu, event. během odpoledne při pobytu v herně či na zahradě školky.

Děti chodí ven každý den za téměř každého počasí po svačině na cca 2 hodiny. (Děti navštěvují blízká hřiště, Čimický háj aj.)

Odpočinek a odpočinkové aktivity jsou každý den po obědě, mladší děti chodí spát do samostatné ložnice (kde má každý své lehátko a své označené lůžkoviny). Starší děti se věnují odpočinkovým aktivitám, čtení a prohlížení knížek, vyrábění u stolu…

Děti se stravují 3x denně, dopolední svačina je v 9,30 hod. dopoledne, oběd ve 12 hod. a odpolední svačina v 15 hod. Během celého dne je dětem nabízen čaj, šťáva, voda popř. mléko.

 

PRÁVA A POVINNOSTI:

Práva rodičů a zákonných zástupců:

na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě.

konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školky.

přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školky.

požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu školky.

rodiče jsou informováni o všem, co se ve školce děje prostřednictvím webových stránek, osobně, event. pomocí nástěnek a na schůzkách rodičů.

 

Povinnosti rodičů a zákonných zástupců:

Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do školky a bylo předáno osobně učitelce do třídy

Nahlásit nepřítomnost dítěte ve školce

Předat do školky pouze dítě zcela zdravé – učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě silně nachlazené nebo s infekční chorobou

Zajistit, aby dítě docházelo do školky čisté a vhodně upravené

Po vyléčení infekčního onemocnění dítěte přinést potvrzení od lékaře

Nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny)

Na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu školky

Dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školky

Řídit se Školním řádem školky

Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školky a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

 

Práva dítěte:

dítě má právo (vyňato z Úmluvy o právech dítěte):

aby mu byla společností poskytována ochrana (saturována potřeba jídla a oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)

být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

na emočně kladné prostřední a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud mu to neuškodí; právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku)

být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince – tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)

být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

 

Povinnosti dítěte:

Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školky k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznamovány

Dále jsou povinny plnit pokyny zaměstnanců školky vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

  

 

 

 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU:

Teplota vzduchu ve třídě je udržována na cca 21,5 – 22 º C. Teplota je několikrát za den kontrolována na teploměru a je přednastavena.

V prostorech určených k trvalé činnosti je při poklesu teploty pod 18 º C ve třech po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16 º C, zastaven provoz.

Větrání je prováděno několikrát denně, otevřením okenní ventilace či celého okna, dle aktuálního počasí.

Denní osvětlení v místnosti vyhoví požadavku ČSN 73 0580-3 na denní osvětlení ložnic, denních místností či heren.

 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA:

Všechny lůžkoviny jsou měněny jednou za 3 týdny, v případě potřeby častěji

Ručníky jsou měněny jednou za týden, v případě potřeby častěji

Špinavé prádlo je skladováno v prostorách k tomu určených

Prádlo je práno v automatické pračce, prací prášek je používán s ohledem k dětem

 

POŽADAVKY NA HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM:

Denní úklid je prováděn dle platného rozpisu, denně je prováděno setření všech podlah na vlhko, vyluxování koberců, setřen prach, otřeny okenní parapety, kliky, nádržky na vodu WC, záchodové mísy, prkénka a umyvadla jsou umyta dezinfekčním prostředkem

Jednou týdně jsou omyty omyvatelné stěny v koupelnách, umyty lednice

Dvakrát ročně je prováděn generální úklid všech prostor školky (umytí oken, svítidel)

Jedenkrát za dva roky jsou prostory malovány, v případě potřeby ihned

 

DALŠÍ POŽADAVKY:

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu během celého školního roku (mytí rukou, návštěvy solné jeskyně, jízdy na pony aj.)

Dítě je vedeno:

k poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí

k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu

k dobrému chování při stolování

k bezpečnému pohybování v blízkém okolí

k vytvoření zdravých životních návyků a postojů

k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku

k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování

Celý proces je podporován dílčími programy, které jsou přímo zaměřeny na podporu zdravého životního stylu

 Veškeré úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

Děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce.

Školka odpovídá za lékárničku první pomoci a zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školky včetně dětí.

Školka zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a předání zákonnému zástupci.  O provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte.

 

VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHA:

Pozemek zahrady je oplocen, travnatá plocha je řádně udržována.

Na zahradě nejsou vysázeny žádné rostliny a dřeviny, které by mohly poškodit zdraví dítěte.

Zahrada je vybavena kromě jiného pískovištěm, které je zakrýváno. Písek je pravidelně kontrolován a měněn.