Smlouva o docházce ve školním roce 2018/2019

 

Smluvní strany

Mateřinka  Jeřabinka

Rousovická 616/13

181 00 Praha 8 - Čimice

IČO: 28407296

Bankovní spojení č.ú. 2101326279/2010

 

(dále jen školka)

 

a

 

Jméno (a) rodiče (ů) nebo zákonného (ých) zástupce (ů):

Číslo OP (u cizinců pasu):

Bytem:

(dále jen rodiče)

 

uzavírají pro:

 

Jméno dítěte:

Datum narození:

Evidenční číslo:

(dále jen dítě)

 

tuto smlouvu o docházce

I. Preambule

 

1.                  Předmětem činnosti Mateřinky Jeřabinka jsou:

-              provozování předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu

-              pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

-              poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělovýchovy a sportu

2.                  Rodiče (zákonný zástupce) mají ve vlastní péči dítě: ………………………………………., ve věku: ……….. let a mají pro toto své dítě zájem o poskytování služeb v rámci výše uvedených předmětů činnosti školky.

 

II. Předmět smlouvy

 

Školka se tímto zavazuje zajistit kvalitní předškolní vzdělávání dítěte, respektuje veškeré zásady bezpečnosti a věk dítěte. Péče o dítě a jeho vzdělávání probíhá na základě ročního vzdělávacího plánu školky, který je postaven na platném Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR (tento program je k dispozici k nahlédnutí ve školce) a na vzdělávacích cílech školky (viz příloha č. 1).

Péčí o dítě se dle této smlouvy rozumí poskytování předškolního vzdělávání v českém jazyce, k rozvíjení individuality dítěte na základě jeho schopností, dovedností.

 

 

Příloha č. 1: Vzdělávací cíle školky    

 

 

III. Místo poskytování

 

 

 Vzdělávání  dítěte  bude poskytováno v prostorách školky  

 

Rousovická 616/13

181 00 Praha 8 - Čimice

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Doba trvání smlouvy, denní režim

 

1.       Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.      Rodiče si zvolí frekvenci docházky na daný měsíc. Po dohodě s pedagogem lze v daném týdnu změnit dny, pouze v případě, že je volné místo ve třídách s přihlédnutím na povolenou kapacitu dětí v mateřské škole.

3.       Školka se zavazuje poskytovat vzdělávání dítěti v době docházky dítěte od 7 h. – 17 h. (do 18 h. po dohodě 24 hodin předem), a to od pondělí do pátku kromě vánočních svátků ve dnech 24. 12.2018 - 1.1. 2019  a státních svátků v daném roce.

4.     Tuto smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu. Výpověď musí být písemně, doručena druhé straně s platností od prvního dne následujícího měsíce od podání a potvrzení oběma stranami.

5.       Během prázdninového provozu se budou hradit pouze využité týdny, na které budou děti přihlášené na prázdninovou docházku. V případě, že dítě nenastoupí v objednaných termínech, a je řádně omluveno, školné i stravné se vrací.

6.       Za řádné omluvení dítěte z plánované docházky daného dne se považuje dítě omluvené do 7,00 h. daného dne, a to písemně na email školky www.materinka.jerabinka@gmail.com nebo SMS na tel.č. 774 64 64 00.

 

Příloha č.: 2: Ceník

 

V. Školné, zápisné, stravné

 

1.       Rodiče se zavazují hradit školné ve výši, která je stanovena v ceníku školky. Ceník je platný pro školní rok, specifikovaný v článku IV., odst. 1 této smlouvy. Splatnost školného je stanovena viz. Bod č. 6.

2.       Rodiče se dále zavazují platit cenu stravného, jak je stanovena v ceníku školky a ve lhůtách, které jsou stanoveny viz. Bod č. 6.

3.       Rodiče se zavazují uhradit zápisné, a to ve výši 1500,- Kč a lhůtě stanovené v ceníku s tím, že povinnost platit zápisné je stanovena v případě prvního přijetí dítěte do školky. Uzavírají-li rodiče smlouvu opakovaně, při tomto opakovaném uzavření smlouvy se zápisné nehradí. Zápisné je následně odečtena z první platby Školkovného.

4.       V případě, že dítě do školky nenastoupí je Zápisné nevratné.

5.       Ceník školného, stravného a zápisného je přílohou této smlouvy a je platný vždy pro školní rok specifikovaný v článku IV., odst. 1 této smlouvy.

6.       Školné a stravné je třeba uhradit vždy do 5. dne v měsíci na č. ú. 2101326279/2010

7.       V případě, že školné a stravné nebude uhrazeno v řádném termínu, bude účtováno penále ve výši 1% z dlužného školného a stravného za každý započatý den.

9.   Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy ke zvýšení režijních nákladů (např. cena potravin, energie a změna DPH), bude věc řešena písemným dodatkem k této smlouvě.

11.   V ceně školného není započteno jízdné a vstupy. Tyto budou hrazeny hotově před danou akcí.

12.   Školka poskytuje 10% slevu ze školného na každého dalšího sourozence.

13. V případě, že si dítě v daném měsíci předplacenou docházku nevychodí, vybere si ji v náhradních termínech po dohodě s pedagogem do půl roku od úhrady. ( Při celodenní docházce je vyúčtována vždy na konci měsíce bez náhrad.)

 

 

Příloha č. 3: Školní řád

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 

1.       Pravidla pro chování účastníků této smlouvy při docházce do školky zejména doba zahájení denní školní výuky, doba ukončení výuky, povinnosti rodičů při předání a převzetí dítěte, jakož i veškerá další práva a povinnosti jsou upravena ve školním řádu. Rodiče podpisem této smlouvy potvrzují, že se seznámili se školním řádem a že pravidla v něm stanovená se zavazují dodržovat.

2.       Odpovědnost za vnesené věci se řídí obecně platnými právními předpisy. Rodiče se zavazují, že děti nevnesou do školky, a tedy nesvěří školce majetkové hodnoty, zejména peníze, cennosti, ceniny nebo šperky, hračky, jejichž hodnota je vyšší než 500,-Kč. Školka neodpovídá za škodu způsobenou na vnesených předmětech.

3.       Rodiče jsou povinni respektovat pokyny školky vyplývající z Měsíčního vzdělávacího plánu, který je vždy nejpozději do 30. dne předchozího měsíce pověšen na stránkách školky. Případné změny v MVP jsou ihned rozeslány na email zákonným zástupcům.

4.       Rodiče se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas. Zejména se zavazují hradit školné, stravné a zápisné a dodržovat ustanovení školního řádu.

5.       Školné i stravné je třeba uhradit vždy do 5 dne v měsíci.

6.       Školka se zavazuje plnit své vzdělávací povinnosti tak, aby při všech činnostech byla zajištěna maximální ochrana zdraví, bezpečnosti dítěte a jeho zdravý vývoj. Školka se rovněž zavazuje informovat rodiče neprodleně o všech skutečnostech týkajících se dítěte, které by mohly negativním způsobem ovlivnit jeho budoucí bezproblémový psychický nebo fyzický vývoj.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1.       Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

2.       Smluvní strany prohlašují, že jsou úplně seznámeny s obsahem této smlouvy o školní docházce včetně příloh, že s ní souhlasí v jejích částech i celku, že ji podepisují v plné vážnosti a nikoliv v naléhavé tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.       Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná prvním dnem zahájení školní docházky dítěte.

 

 

 

 

V Praze dne

 

 

 

 

 

Mateřská školka Jeřabinka                                                                         Rodič, zákonný zástupce

 

 

 

SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A ZVEŘEJŇOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ DÍTĚTE

 

jméno a příjmení dítěte: ....................................................................................

datum narození dítěte: ...........................................................................................

Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií, na kterých je zachyceno mé dítě při akcích mateřského centra Mateřinka Jeřabinka. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely mateřského centra Mateřinka Jeřabinka na webových stránkách či jiných materiálech v rámci propagace centra.

V Praze dne: ............................................

Jméno zákonného zástupce: ......................................................

Podpis zákonného zástupce: …...................................................

 

 

 

FREKVENCE DOCHÁZKY

   
       

 

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA

JEN ODPOLEDNÍ DOCHÁZKA

CELODENNÍ DOCHÁZKA

PONDĚLÍ

 

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK

 

 

 

       
       

V Praze dne:

Podpis: